+31 (0) 33-2300039 contact@degrootinstruments.nl

Privacyverklaring

De Groot Instruments is gespecialiseerd in o.a. instrumentatie, filters, drukreduceers, gasdetectie, flowmeters, manometers en appendages. Wij zijn een technische groothandel met uitgebreide technische kennis. Wij houden ons bezig met het bedenken van oplossingen voor onze klanten en zijn altijd op zoek naar slimmere, betere en efficiëntere mogelijkheden.

Verwerkingsverantwoordelijke
Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Groot Instruments te Amersfoort.

De Groot Instruments is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd op de Wiekenweg 44E 3815 KL Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30196789.

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Contact
Wanneer u vragen heeft die niet in deze verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt ons een e-mail sturen via: contact@degrootinstruments.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, schriftelijk op uw verzoek reageren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: bedrijf en functietitel, voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, interessegebieden, KvK gegevens, omzetgegevens, contactgeschiedenis en inhoud berichten.

Wanneer gebruiken wij uw gegevens
De Groot Instruments kan uw persoonsgegevens ontvangen via deze website, door persoonlijk contact, telefonisch of per e-mail. Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en op verschillende manieren.

Klanten en geïnteresseerden
Wanneer u onze producten of diensten afneemt of offertes/informatie aanvraagt, verstrekt u ons (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om uw vraag of bestelling te kunnen afhandelen of de dienst te leveren. Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek in behandeling te nemen en verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en De Groot Instruments. Daarnaast houden we onze klanten op de hoogte over onze producten en diensten.

‘Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming.

DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.’

Leveranciers
Wanneer wij producten of diensten afnemen van onze leveranciers, gebruiken wij persoonsgegevens. Wij leggen deze gegevens vast in het kader van ons inkoopproces.

Grondslagen van de verwerkingen
Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van De Groot Instruments.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Gegevensbeveiliging en verstrekking aan derden
De Groot Instruments maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

De Groot Instruments schakelt bij de uitvoering van haar diensten ook derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Links naar websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar websites, waarvoor De Groot Instruments niet verantwoordelijk is. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
U mag De Groot Instruments vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u De Groot Instruments verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen naar: contact@degrootinstruments.nl.

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.